Araştırma ve Yayınlar:

Uluslararası Yayın Listesi

 • Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Göksel S. Intraabdominal ectopic thyroid. Br J Surg, 80, 316, 1993.
 • Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Gazioğlu E, Çarkman S, Pekmezci S. Colorectal cancer in patients younger than forty years of age. Acta Chir Belg, 93:258, 1993.
 • Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction. Acta Chir Belg, 93:92, 1993
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Mat C, Taşçı H, Çiçek Y, Öneş S. Pyoderma gangrenosum: An Idiopathic Case and Recurrence After Surgery. Surgery 1999;126(1):85-87.
 • Pekmezci S, Hız M, Sarıbeyoğlu K, Akbilen D, Kapan M, Nasırov C, Taşçı H. Malignant degeneration: an unusual complication of pilonidal sinus disease.
 • Eur J Surg 2001;167: 475 – 477.
 • Altınlı E, Pekmezci S, Balkan T, Somay A, Büyükbeşe MA, Taşçı H, Akçal T.
 • Castleman’s Disease Masquerading as Sigmoid Colon Tumor and Hodgkin      Lymphoma. Swiss Surg 2002; 8: 7 – 10.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Taşçı H.
 • Total laparoscopic cystogastrostomy for the treatment of pancreatic pseudocyst.
 • J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2002;12:119 – 122.
 • Altınlı E, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Uras C, Taşçı H, Akçal T. An Effective Omentoplasty Technique in Laparoscopic Surgery for Hydatid Disease of the Liver. JSLS 2002; 6: 323 – 6.
 • Pekmezci S, Aytac E, Sarıbeyoğlu K, Harmancı Ak, Seyahi N, Ataman R, Taşçı H, Sarıyar M. Incidental renal cell carcinoma identified in a kidney prepared for cadaveric transplantation. Organs, Tissues & Cells 2012 (15): 39-41.
 • Aptaramanov B, Seyahi N, Alagoz S, Pekmezci S, Ataman R, Tasci H, Serdengecti K. Acomparison of mycophenolate mofetil with mycophenolate sodium in renal transplant recipients on tacrolimus-based treatment. Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):833-6.

Ulusal Yayın Listesi

 • 1.            Altan A, Koç E, Göker B, Taşçı H, Göney E. Subkostosternal diafragma       (Morgagni) hernisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16: 107, 1985.
 • 2.            Altan A, Göney E, Göker B, Taşçı H. Primer indirekt inguinal hernili hastalarda uyguladığımız Bassini ve anatomik tamir yöntemlerinin 2-6 yıllık sonuçları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16:162-165, 1985.
 • 3.            Perek S, Uras C, Perek A, Taşçı H. Total gastrektomilerde mortalite ve       morbiditeyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 82, 1987
 • 4.            Göksoy E, Sarıyer M, Yalçınkaya AS, Taşçı H. Hematolojik hastalarda splenektomi endikasyonları. Medica, 3:33,1987.
 • 5.            Bükey Y, Özçelik F, Çiçek Y, Koç AE, Yiğitbaşı R, Taşçı H. Ekstrahepatik safra yolları karsinomu. Deniz Tıp Bülteni, 4: 12, 1987.
 • 6.            Bükey Y, Çiçek Y, Kayabaşı B, Özçelik F, Kaya R, Taşçı H. Familial poliposis. Deniz Tıp Bülteni, 4:17,1987.
 • 7.            Yiğitbaşı R, Çiçek Y, Bükey Y, Özçelik F, Taşçı H. Postoperatif ileus yöntemi ve nasogastrik tüpün yeri. Deniz Tıp Bülteni, 4: 15, 1987.
 • 8.            Alver O, Kayabaşı B, Özcan M, Taşçı H. Gastroduodenal ülser için trunküler vagotomi ile birlikte açık veya submukosal ön pilorektomi (Aust-Holle) işlemi. Medica, 4:15, 1988.
 • 9.            Geçioğlu A, Kalafat H, Taşçı H. Mide leiomyoblastomu. Medica, 18: 1988.
 • 10.         Çiçek Y, Akay K, Tuna MY, Özgültekin R, Taşçı H. Sekonder yara iyileşmesinde kullanılan topikal maddelerin yara iyileşmesini hızlandırıcı etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması. SBAD, 3: 217, 1992.
 • 11.         Göksel S, Akı H, Öz B, Calay Z, Çiçek Y, Taşçı H, Özkay G. Crohn hastalığı ve hastalıksız rektumda adenokarsinom (olgu bildirisi). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2:199, 1992.
 • 12.         Taşçı H, Çiçek Y, Pekmezci S, Gökdoğan C, Öneş S. Laparoskopik kolesistektomi. İlk yüz vakalık serinin incelenmesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 68,1993.
 • 13.         Taşçı H, Pekmezci S, Çiçek Y, Eliçevik M. Karaciğer dev kavernöz hemanjiom enükliasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 248,1993.
 • 14.         Taşçı H, Çiçek Y, Özçelik MF, Sayan M, Pekmezci S, Öneş S, Gökdoğan C. Shouldice yöntemiyle inguinal herni onarımı. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 15:117, 1993.
 • 15.         Pekmezci S, Altınlı E, Durgun AV, Artış T, Dervişoğlu S, Taşçı H. Dalağın   Paraziter Olmayan Kistleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997;11(2):114-117.
 • 16.         Pekmezci S, Kapan M, Taşçı H, Erkut S, Dervişoğlu S. Ekstraadrenal  Retroperitoneal Feokromasitoma. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997;11(4):238-240.
 • 17.         Pekmezci S, Gezer A, İlvan Ş, Taşçı H, Öneş S. Dermoid Kistlerde Malign Değişim:Olgu sunumu ve güncel literatürün incelenmesi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1998; 2(1):12-15.
 • 18.         Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Eroğlu E, Durgun AV, Taşçı H. Littre Fıtığı (Olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998;12 (4) : 213 – 214.
 • 19.         Yavuz N, Pekmezci S, Ertem M, Ergüney S, Taşçı H. Gastroözefageal Reflü Hastalığında Laparoskopik Posterior Parsiyel Fundoplikasyon (Toupet işlemi). End.Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 1999;6:34-37.
 • 20.         Taşçı H, Pekmezci S, Altınlı E, Sarıbeyoğlu K. Akalazya tedavisinde torakoskopik özefagokardiyomiyotomi. End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6:155-159.
 • 21.         Taşçı H. Kist Hidatiğin Klinik Belirtileri. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(9):10-12.
 • 22.         Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Kol E, Kapan M, Taşçı H. Laparoscopic Cystogastrostomy for the Management of Pancreatic Pseudocysts. Turk J Med Sci 2008; 38: 311 – 317.

 Uluslar arası Kongre Bildirileri

 • Göney E, Altan A, Taşçı H, Keskin E: La place des antagonistes des récepteurs H2 dans le traitement de la sténose de pylore due a l’ulcère peptique active.
 • XVIII éme Semaine Médicale Balkanique, Résumés, I:4, 1984.
 • Altan A, Göney E, Taşçı H, Keskin E. Les résultats de 23 cas de la vagotomie proximale avec maladie ulcéreuse. XVIII éme Semaine Medicale Balkanique, Résumés I:4, 1984.
 • Taşçı H, Yeker D, Göney E, Altan A, Keskin E. La relation de la sténose hypertrophique infantile de pylore avec la distribution et la fréquence des groupes sanguins. XVIII éme Semaine Médicale Balkanique, Résumés I:4, 1984.
 • Göney E, Taşpınar AH, Altan A, Taşçı H, Keskin E. Choix du traitement pour les kystes hydatiques. XVIII éme Semaine Médicale Balkanique, Résumés I:4, 1984.
 • Çiçek Y, Gazioğlu E, Taşçı H, Öneş S, Çarkman S: Colorectal carcinoma in patients younger than 40 years of age.
 • Eurosurgery 2nd European Congress of Surgery. 2-5 June 1992, Br J Surg 79:suppl. 1992.
 • Çiçek Y, Öneş S, Gazioğlu E, İpek T, Çarkman S, Taşçı H: Ectopic thyroid tissue below the diaphragm. Eurosurgery. 2nd European Congress of Surgery. 2-5 Haziran 1992, Brüksel. Final Programme s.186. (British Journal of Surgery, cilt 80, sayı 3, s.316, 1993’de yayınlanmıştır).
 • Taşçı H, Çiçek Y, Pekmezci S, Gökdoğan C, Öneş S. Complications of laparoscopic cholecystectomy. Eurosurgery 2nd European Congress of Surgery. 2-5 June 1992, Br J Surg 79:suppl. 1992.
 • Pekmezci S, Taşçı H, Çiçek Y,Altınlı E,Gökdoğan C,Öneş S. Excision of giant liver cavernous hemangiomas by enucleation.European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association,8-12 June 1997,Hamburg.,
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Taşçı H.
 • Pankreas Psödokistinin Tedavisinde Total Laparoskopik Kistogastrostomi (Poster)                                                                        V. Uluslararası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongre Özetleri   Klin Deney Cerrah 2001;  9: 117-174
 • 7. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Taşçı H, Öneş S.   Total Laparoscopic Cystogastrostomy for the Treatment of Pankreatic Pseudocyst           XXVII-ème Semaine Medicale Balkanique 19-21 Juin, 2002; Chşinãu – Rèpublique Moldova.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Kilic I, Kapan M, Tasci H, Kalafat H. Different laparoscopic approaches fort he surgical management of pancreatic pseudocysts. 7th World Congresss of the International Hepato-Pancreato-Biliary Asociation and the 10th Annual Meeting of the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain & Ireland, 3 – 7 September 2006, Edinburgh, United Kingdom.
 • Saribeyoglu K, Kilic I, Kapan M, Pekmezci S, Durgun V, Kalafat H, Tasci H, Göksoy E, Perek S, Sariyar M. Surgical management of hydatid disease of the liver: a single center experience. 7th World Congresss of the International Hepato-Pancreato-Biliary Asociation and the 10th Annual Meeting of the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain & Ireland, 3 – 7 September 2006, Edinburgh, United Kingdom.
 • 10.         Saribeyoglu K, Pekmezci S, Tasci H, Kapan M, Durgun V, Kilic I, Kalafat H, Sariyar M. Surgical management of liver hemangiomas. 7th World Congresss of the International Hepato-Pancreato-Biliary Asociation and the 10th Annual Meeting of the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain & Ireland, 3 – 7 September 2006, Edinburgh, United Kingdom.
 • 11.         Pekmezci S, Saribeyoglu K, Korman U, Aytac E, Tasci H. Selective laparoscopy for post-operative adhesive small bowel obstruction: enteroclysis-guided laparoscopic adhesiolysis in chronic recurrent, and direct laparoscopic adhesiolysis in acute bowel obstruction. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey, May 13 – 17, 2009.
 • 12.         Pekmezci S, Saribeyoğlu K, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Göksoy E, Sarıyar M. Early postoperative outcomes of pancreaticoduodenectomy in elderly patients. 9th Congress of the European-African HBPA (E-AHPBA), 12th-16th April 2011, Cape Town, South Africa.
 • 13.         Saribeyoglu K, Pekmezci S, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Göksoy E, Sarıyar M. Effects of Body mass index on postoperative outcomes of liver resections. 9th Congress of the Europen – African HBPA (E-AHPBA), 12th-16th April 2011, Cape Town, South Africa.

Ulusal  Bildiri Listesi

 • Altan A, Göker B, Göney E, Taşçı H. Duodenal ülser stenozunda bilateral trunkal vagotomi – gastroduodenostomi (Jaboulay) sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 85 İstanbul. Bildiri Özetleri 189, 1985.
 • Taşkın Ü, Taşkın M, Pusane A, Taşçı H: Hemoperitoneum ile seyreden over kisti torsiyonları. Akdeniz Cerrahi Kongresi’87, İstanbul, Bildiri Özetleri 98, 1987. XXX. Ulusal Türk Tıp Kongresi,  özel kitabı, Selçuk Üniversitesi 1988.
 • Perek S, Taşçı H: Torakotomisiz künt özofajektomi ve servikal özofagogastrostomi tekniği. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 88, 5-9 Haziran 1988, İstanbul.
 • Kalafat H, Öneş S, Taşçı H, Karahasanoğlu T. Batın cerrahisinde simultane girişimler. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri, İstanbul, 1988.
 • Önen K, Aybar S, Ülkü U, Erek E, Ataman R, Serdengeçti K, Sarıyar M, Kural AR, Göksoy E, Büyükyıldız G, Kalafat H,  Taşçı H: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi böbrek transplantasyonu uygulama ve sonuçları. XXX. Ulusal Türk Tıp Kongresi, Özel Kitabı, Selçuk Üniversitesi, 1988.
 • Önen K, Sarıyar M, Ataman R, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K, Göksoy E, Büyükyıldız G, Kural AR, Taşçı H, Kalafat H: İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi böbrek  transplantasyonu uygulama ve sonuçları. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,  Antalya 1989.
 • Sarıyar M, Kalafat H, Göksoy E, Taşçı H: Terminal renal yetmezliği veya çalışan transplant böbreği olan hastalarda karşılaşılan cerrahi sorunlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul 1990.
 • Taşçı H, Çiçek Y, Ertem M, Pekmezci S. Shouldice tekniği ile herni tamiri.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul 1990.
 • Taşçı H, Çiçek Y, Pekmezci S, Gökdoğan C, Öneş S. Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonları.
  • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet kitabı s.17, 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
 • Şenyüz OF, Sarıyar M, Şentürk H, Sonsuz A, Taşçı H, Kalafat H, Göksoy E, Kaya G, Bozkurt P, Dikmen Y, İskit S, Tanrıöver V, Özbay G, Akın P, Gürakar M. Karaciğer nakli.
 • Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, özet kitabı s.248, 3-7 Ekim 1993, Bursa.
 • Akçal T, Bükey Y, Taşçı H, Taşkın M, Kalafat H, Uras C, Yardımcı H. Restoratif proktokolektomi uygulanan 20 hastamızın geç dönem sonuçları.
 • Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1995.
 • Taşçı İ, Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Taşçı H, Şirin F. Kolonoskopi öncesi kolon temizliği. VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi,13-16 Eylül 1999, Antalya.
 • Altınlı E, Pekmezci S, Balkan T, Soyman A, Taşçı H, Akçal T. Castleman Hastalığı.VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi,13-16 Eylül 1999, Antalya.
 • Pekmezci S, Oral C, Sarıbeyoğlu K, Taşçı H, Alver O. Parastomal Fıtıkların Tedavisinde  İntraperitoneal Mesh İle Onarım. VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi ,13-16 Eylül 1999, Antalya.
 • Taşçı İ, Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Taşçı H, Şirin F. Kolonoskopik polipektomi.VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi, 13-16 Eylül 1999, Antalya.
 • Taşçı İ, Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Taşçı H, Şirin F. Kolon Striktürlerinin Tedavisinde Balon Dilatasyonu.VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi,13-16 Eylül 1999, Antalya.
 • Taşçı H, Pekmezci S, Altınlı E, Sarıbeyoğlu K. Torakoskopik özefagokardiyomiyotomi. IV. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerahi Kongresi, 4 – 6 Nisan 2000, İstanbul.
 • Pekmezci S., K. Sarıbeyoğlu, E. Kol ve H. Taşçı, “Pankreas Psödokistlerinin Tedavisinde Laparoskopik Kistogastrostomi”, 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 1 – 4 Temmuz, 2007.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Kapan M, Durgun V, Taşçı H, Kalafat H, Aytaç E, Göksel S. Pankreasın solid psödopapiller tümörlerine yaklaşımımız. 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28 – 31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Özben V, Aytaç E, Göksoy E, Taşçı H, Kalafat H, Yiğitbaşı R, Pekmezci S, Kapan M, Hamzaoğlu İ, Sarıyar M. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi böbrek transplantasyonu kliniğimizin yirmi iki yıllık deneyimi. 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28 – 31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Taşçı H, Aytaç E. Pankreas psödokistlerinin cerrahi tedavisinde laparoskopik kistogastrostomi. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 30 Nisan- 3 Mayıs 2009.
 • Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Korman U, Aytaç E, Taşçı H. Postoperatif karın içi yapışıklıkların tedavisinde selektif laparoskopik adezyolizis. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 30 Nisan- 3 Mayıs 2009.
 • S. Pekmezci, K. Sarıbeyoğlu, H. Taşçı, H. Kalafat, M. Kapan, M. Sarıyar, V. Durgun, S. Perek, E. Aytaç, T. Mızraklı, Y. Taşçı, A. Agayeva, E. Göksoy. İ.Ü. CTF Genel Cerrahi AD Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi: Karaciğer Rezeksiyonu Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 22-29 Mayıs 2010 Ankara
 • S. Pekmezci, K. Sarıbeyoğlu, H. Kalafat, H. Taşçı, M. Kapan, M. Sarıyar, V. Durgun, S. Perek, E. Aytaç, T. Mızraklı, Y. Taşçı, A. Agayeva, E. Göksoy. İ.Ü. CTF Genel Cerrahi AD Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi: Pankreatikoduodenektomi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 22-29 Mayıs 2010 Ankara
 • Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Sarıyar M, Göksoy E.İ.Ü. CTF Genel Cerrahi AD, Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi: Karaciğer Rezeksiyonu Deneyimi. 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7-9 Nisan 2011 Antalya.
 • Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Sarıyar M, Göksoy E, Vücut kitle indeksi karaciğer rezeksiyonu sonrası sonuçları etkiler mi?.10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7-9 Nisan 2011 Antalya.
 • Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Ergüney S, Göksoy E. Pankreasın kistik tümörlerine yaklaşım.10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7 – 9 Nisan 2011 Antalya.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Aytaç E, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Sarıyar M, Göksoy E. İ.Ü. CTF Genel Cerrahi AD, Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi: Pankreatikoduodenektomi Deneyimi.10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7 – 9 Nisan 2011 Antalya.
 • Aytaç E, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Kapan M, Taşçı H, Kalafat H, Durgun V, Perek S, Sarıyar M, Göksoy E. Yaşlılığın pankreatikoduodenektomi sonrası erken dönem sonuçlara etkisi.10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7 – 9 Nisan 2011 Antalya.
 • Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Aytaç E, Taşçı H, Kalafat H. Hiler kolanjiyokarsinomlarda cerrahi tedavi. 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7 – 9 Nisan 2011 Antalya.

Yazılan Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 1. Taşçı Hasan: İnsan Anatomisi. GATA Yayınları – 12. GATA Basımevi Ankara, 1986.
 • 2. Aybar S, Taşçı H: Cerrahi Enfeksiyonlar. ‘ Genel Cerrahi ’ Ed. Selçuk Aybar, Nobel TIP Kitapevi, s. 38, İstanbul, 1991.
 • 3. Taşçı Hasan: Fetal dopamin sentez eden hücrelerin transplantasyonu. ‘ Organ Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret ‘ . Türkçe çeviri Ed. Ekrem Erek. Springer-Verlag ve Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti. s. 320, İstanbul, 1994.

Üyelikler

 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Hepotopankraitiko Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Ulusal Acil ve Travma Derneği
 • Meme Cerrahisi Derneği
 • Endoskopik Cerrahi Derneği
 • Travma Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi
 • The Transplantation Society (TTS)

Bilimsel Yayınlar

× Whatsapp Hattı